Dalinkimės tuo, ką turime paslėpę...


Mokinių specialiųjų poreikių, pasiekimų ir pažangos vertinimas inkliuzinėje aplinkoje - https://www.european-agency.org/publications/ereports/assessment-in-inclusive-settings-key-issues-for-policy-and-practice/Assessment-LT.pdf

 

PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui -

 http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/internet_pradinesBP_spec.pdf


Rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui

Remiantis http://www.upc.smm.lt/suzinokime/rekomendacijos/spec.php

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių – žemų (riboto intelekto) gebėjimų ir nežymiai sutrikusio intelekto – mokinių ugdymui

I. Įvadas

II. Metodinės rekomendacijos pagal ugdymo sritis: mokomųjų dalykų tikslai ir uždaviniai, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių mokinių gebėjimų raida, pritaikyto turinio apimtis

Dorinis ugdymas

Kalbos

Matematika

Gamtamokslinis ugdymas

Socialinis ugdymas

Meninis ugdymas

Informacinės technologijos

Kūno kultūra

Technologijos