Čia visada galite palikti klausimus, į kuriuos bendrai ieškosime atsakymus...


Mūsų kolegė klausia:

Ar yra koks dokumentas, kuriame nurodyta ar galima SUP mokinius vertinti neigiamai?

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis 2011-2013 m. Bendrųjų pradinio ugdymo programų ugdymo planų 73 punktu  ir 2011-2013 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų 170, 171, 172  punktais. 

Mokiniai, turintys specialiųjų  ugdymosi poreikių, ugdomi pagal jų gebėjimams pritaikytą ugdymo programą, todėl jų trimestro, pusmečio ar metiniai pasiekimai turėtų būti įvertinti objektyviai.Tuo atveju, kai mokinys dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, piktybiškai nieko neveikia ir pan. pirmiausia reikėtų išsiaiškinti priežastis, kurios įtakoja nepažangų mokymąsi.

Dėl mokinio palikimo antriems metams sprendžia mokytojų taryba.


Write a comment

Comments: 0