Kviečiame pedagogus registruotis į trumpalaikes stažuotes užsienyje

2013-06-18

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Airijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje.

Stažuotės užsienyje tikslas – supažindinti mokytojus su užsienio šalių pedagogų gerąja patirtimi ir jos pritaikymo galimybėmis Lietuvoje. Mokytojai dalyvaus 3 dienų edukacinėje programoje, kurioje susipažins su užsienio šalių pedagogų patirtimi, aktualiomis užsienyje ir Lietuvoje švietimo temomis (dvikalbiu ugdymu, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu ir kt.), lankysis mokyklose, nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose. Įgyta patirtis stažuočių dalyviams suteiks naujų idėjų, kaip tobulinti pamokų planavimą, mokinių pasiekimų vertinimą ir kitą pedagoginę veiklą.
Siūlomų stažuočių tematika:
 • Norvegijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos ypatumai
  Stažuotės dalyviams bus pristatyti teisiniai dokumentai, reglamentuojantys mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, aptarti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipai, metodai, formos, vertinimo kriterijai ir jų taikymo ugdymo procese būdai. Taip pat stažuotėje bus nagrinėjamas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijų ugdymas, naujų vertinimo sistemų diegimas, vertinimo kultūros mokyklose kūrimas, aptarta vertinimo poveikio mokinio motyvacijai svarba.
 • Suomijos kūrybiškumo ugdymo pamokose geroji patirtis
  Stažuotėje bus pristatytos kūrybiškumo ugdymo galimybės ir kryptys, principai ir metodai. Taip pat stažuotės dalyviai susipažins su mokinių kūrybinių gebėjimų ir kūrybingai asmenybei būdingų savybių ugdymu (į kūrybingumą orientuotos pamokos, kūrybinės iniciatyvos ir kūrybinės užduotys pamokose, kūrybinio mokymosi projektai, mokinių įtraukimas į kūrybinę veiklą, teigiamų nuostatų formavimas ir kt.), bus analizuojama kūrybinei veiklai palanki aplinka, jos formavimas (kūryba paremtos partnerystės, kūrybiškumui palankios ugdymo programos, vaikų, tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas ir kt.), aptartas mokytojo vaidmuo ugdant mokinių kūrybiškumą.
 • Airijos geroji patirtis, kaip ugdyti specialiųjų poreikių turinčius mokinius
  Stažuotės dalyviai susipažins su teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais mokinių su specialiaisiais poreikiais ugdymą. Taip pat dalyviams bus pristatytos ugdymo strategijos, metodai, informacinių technologijų naudojimas ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius, aptartas mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų institucijų darbuotojais, ugdymo institucijų bendradarbiavimą skatinančios aplinkos. Stažuotojai bus supažindinti su metodine pagalba pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
 • Slovėnijos mokymosi bendradarbiaujant metodo taikymo patirtis
  Stažuotojai bus supažindinti su mokymosi bendradarbiaujant metodo raida ir tendencijomis Slovėnijoje. Dalyviams bus pristatyti mokymosi bendradarbiaujant metodai ir formos (bendraamžių parama bendraamžiams, mokymasis bendradarbiaujant virtualioje aplinkoje, bendradarbiaujančios grupės ir kt.), socialinių įgūdžių būdai ir formos, socialinė ir profesionali partnerystė, jų tinklai. Taip pat stažuotėje bus aptartas mokymosi bendradarbiaujant veiklos vertinimas, mokytojo vaidmuo šioje veikloje.
 • Dvikalbio ugdymo geroji patirtis Ispanijoje
  Stažuotės dalyviams bus pristatyti teisiniai dokumentai, reglamentuojantys dvikalbį ugdymą Ispanijoje, dvikalbio ugdymo galimybės, modelis ir jo variantai. Stažuotojai susipažins su dvikalbio ugdymo programų įvairove, ją lemiančiais veiksniais, ugdymo programų turiniu, jo planavimu ir modeliavimu. Taip pat stažuotėje bus pristatyti aktyvūs kalbų mokymo metodai, dvikalbio ugdymo metodų ir būdų taikymas įvairaus amžiaus vaikų ir mokinių grupėse, gerieji pavyzdžiai, aptartos kalbinės kompetencijos ugdymo mokymo priemonės, mokytojo vaidmuo ugdant mokinių kalbinę kompetenciją.
Dalyviams apmokama:
 • kelionė lėktuvu iš Vilniaus į stažuotės šalį ir atgal;
 • transportas stažuotės šalyje;
 • apgyvendinimas viešbutyje dviviečiuose kambariuose;
 • maitinimas;
 • kelionės draudimas;
 • vertėjo paslaugos.
 
Stažuočių laikas – konkretus stažuočių laikas bus tikslinamas, atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai. Planuojama stažuočių vykdymo pradžia – 2013 m. spalio mėn.
Stažuočių trukmė – viena stažuotė trunka 5 dienas, iš jų 3 dienos skirtos edukacinei programai.
Reikalavimai pedagogams, ketinantiems dalyvauti stažuotėse:
 • paraiškas gali teikti mokytojai, dirbantys mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo ir (ar) profesinio mokymo programas;
 • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;
 • po stažuotės bus reikalaujama pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus.
 
Su stažuočių dalyviais bus pasirašomos sutartys dėl aukščiau įvardytų įsipareigojimų vykdymo. Atkreipiame dėmesį, kad neįvykdžius visų sutartyje įvardytų reikalavimų UPC gali pareikalauti atlyginti stažuotės išlaidas.
Jei pretendentų į stažuotes yra daugiau nei numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, vertinimo komisija, atrinkdama pareiškėjus, pirmenybę teiks tiems mokytojams, kurie:
 • dar nedalyvavo stažuotėse užsienyje;
 • tiksliai ir argumentuotai nurodė dalyvavimo stažuotėje motyvus ir būsimas stažuotės sklaidos formas;
 • dirba mokyklose, kurios yra gyvenvietėse, turinčiose iki 4 tūkst. gyventojų;
Paraiškų teikimas:
 • kiekvienas kandidatas privalo užpildyti paraišką internete:http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?uzsienyje;
 • prioritetine tvarka pasirinkti 3 stažuotes;
 • užpildytą paraišką atsispausdinti ir pasirašytą bei patvirtintą darbdavio parašu atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu renata.sepete@upc.smm.lt arba originalą pateikti žemiau nurodytu adresu;
 • paraiškas teikti iki 2013 m. liepos 12 d. (galioja pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki liepos 12 dienos).
Atrankos vykdymas:
Atranką į stažuotes užsienyje vykdo Ugdymo plėtotės centras.
Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras dalyvius informuos paaiškėjus stažuočių datoms, t. y. 2013 m. rugsėjo mėn.
Neatrinkti pareiškėjai atskirai nebus informuojami.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
 
Daugiau informacijos suteiks:
Renata Šepetė
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
veiklos vadovė
Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Tel. (8 682)  28 060

Kviečiame pasinaudoti puikią galimybę nemokamai sudalyvauti mokymuose "PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)" projekto rėmuose, kuriuos jau paskelbė Ugdymo plėtotės centras. Į kai kuriuos mokymus jau yra paskelbti kvietimai, kuriuos rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos.php

 

2013-01-02


Download
Ugdymo plėtotės centro planuojami nemokami renginiai
5 kvalifikacijos tobulinimo formos.Padal
Adobe Acrobat Document 282.6 KB

Download
Grupinė supervizija
Grupine supervizija.pdf
Adobe Acrobat Document 285.3 KB

Download
Mini mokymai
Mini mokymai.pdf
Adobe Acrobat Document 427.8 KB

Download
Peer Coaching
Peer Coaching.pdf
Adobe Acrobat Document 614.1 KB

Download
Stažuotės Lietuvoje
Stazuotes Lietuvoje1.pdf
Adobe Acrobat Document 226.0 KB

Download
Stažuotės užsienyje
Stazuotes pedagogams uzsienyje.pdf
Adobe Acrobat Document 211.2 KB