Čia rasite naujausius teisės aktus


Jūsų dėmesiui...

2013-02-22

Kviečiame susipažinti su informaciją apie  Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programos įgyvendinimą, patvirtintą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centro direktoriaus 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr.(1.3) V-37,  pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2013, Nr.9-394) suteiktą įgaliojimą ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530)  patvirtintą Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą.

 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programos stebėseną vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, o Švietimo ir mokslo ministerija numato skirti lėšų 2013 m. IV ketvirtį organizuoti mokymus šiai programai įgyvendinti.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa kita reikalinga medžiaga bus patalpinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje adresu -http://www.sppc.lt/

 

 

Pagarbiai,

 

Algimantas Šimaitis,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas

A.Volano g. 2/7, LT–01516, Vilnius, tel. (8-5) 2191184, faksas (8-5) 2612077, mob.tel. 868254220
El.paštas: Algimantas.Simaitis@smm.lt
; http://www.smm.lt


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO Nr. V-1228 „DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 8 d. Nr. V-383

Vilnius

 

P a k e i č i u Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4395):

1. išdėstau 7 punktą taip:

„7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.“;

2. išbraukiu 9 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

3. išbraukiu 10 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

4. išbraukiu 11 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

5. išdėstau 12 punktą taip:

„12. Skaičiuojant mokinius, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem mokiniams. Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo), logopedo etatas gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui, nei nustatyta šio Aprašo 9, 10 ir 11 punktuose, neviršijant įstaigai skirtų asignavimų.“

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                Dainius Pavalkis


Download
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 2013 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES IR SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOMS (KLASĖMS), SKIRTOMS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, IR KITOMS SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS ĮSTAIGOMS IŠLAIKYTI 2013 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO
teises_aktas.doc
Microsoft Word Document 450.0 KB

Mokyklos specialistų bendrųjų pareiginių nuostatai

Mokyklos specialiojo pedagogo bendrųjų pareiginių nuostatai (Valstybės žinios, 2006-01-14, Nr. 5-171)

 

Logopedų, dirbančių mokyklose, bendrieji pareiginiai nuostatai (Valstybės žinios, 2006-04-08, Nr. 39-1421)


MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Download
2011-10-06-V-1795(1).doc
Microsoft Word документ [126.5 KB]
Скачать
Download
2011-10-06-V-1795(2).doc
Microsoft Word документ [58.5 KB]
Скачать

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Download
2011-09-30-V-1775(1).doc
Microsoft Word документ [121.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(2).doc
Microsoft Word документ [64.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(3).doc
Microsoft Word документ [41.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(4).doc
Microsoft Word документ [40.0 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(5).doc
Microsoft Word документ [40.0 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(6).doc
Microsoft Word документ [29.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(7).doc
Microsoft Word документ [51.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(8).doc
Microsoft Word документ [31.5 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(9).doc
Microsoft Word документ [50.0 KB]
Скачать
Download
2011-09-30-V-1775(10).doc
Microsoft Word документ [35.0 KB]
Скачать

DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Download
2011-07-13-V-1229(1).doc
Microsoft Word документ [127.0 KB]
Скачать
Download
2011-07-13-V-1229(2).doc
Microsoft Word документ [58.0 KB]
Скачать

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Download
2011-07-13-V-1228(1).doc
Microsoft Word документ [130.0 KB]
Скачать
Download
2011-07-13-V-1228(2).doc
Microsoft Word документ [55.0 KB]
Скачать

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠas ir MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS