2012-2013 m.m. archyvas


Kviečiame į mokymus

2013-08-29

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“. Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 18, 19, 20 dienomis; 2013 m. spalio 2, 3, 4 d.; 2013 m. spalio 28, 29, 30 d. Vilniuje (Viešbutis GREEN Vilnius Hotel, Pilaitės pr. 20, Vilnius) vyks  efektyvios tėvystės įgūdžių švietimo pagalbos specialistams mokymai, skirti psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, dirbantiems Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, pradinio ugdymo ir/ar pagrindinio ugdymo mokyklose. Mokymų darbotvarkės prisegamos.

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti mokymuose. Dalyvių skaičius – 20-22 dalyviai.

 

Jei jau esate dalyvę šiuose mokymuose, maloniai prašome, nesiregistruoti bei neregistruoti kolegų iš tos pačios įstaigos, kurios bent 1 specialistas jau dalyvavo šiuose mokymuose. Ačiū už supratingumą.

 

Registruotis reikia atsakant į šį laišką ir nurodant savo vardą pavardę, pareigas, įstaigą, kurioje dirbate, kontaktinį telefoną ir/ar el. paštą, taip pat būtina nurodyti jei reikalinga nakvynė (aktualu tik ne Vilniuje gyvenantiems dalyviams).

 

Renginys nemokamas: bus suteikiamos maitinimo paslaugos (pusryčiai, vakarienė (jei liksite su nakvyne), pietūs ir kavos pertraukos), padalomoji medžiaga, apgyvendinimas bei išduoti pažymėjimai. Kelionės išlaidos neapmokamos.

 

 

 

Pagarbiai,

Lina Jucytė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius

Tel. 868313279

Download
darbotvarke 2013-09-18,19,20.doc
Microsoft Word Document 121.0 KB
Download
darbotvarke 2013-10-02,03,04.doc
Microsoft Word Document 136.0 KB
Download
darbotvarke 2013-10-28,29,30.doc
Microsoft Word Document 121.0 KB

Laba diena visiems!!!

2013-08-25

Tikiuosi gerai pailsėjote ir esate kupini energijos, naujų idėjų, tiesiog geros nuotaikos. Viskas tai tikrai pravers naujiems mokslo metams. Vasarą kartais čia užsukdavau ir man buvo labai malonu matyti svetainės skaitliuko skaičius. O tai reiškia, kad mūsų visų darbas ir indėlis į šios internetinės svetainės buvimą rodo Jūsų visų suinteresuotumą ir norą padėti tiems, kurie tos pagalbos laukia.

 

Tikiuosi, kad ir šiais mokslo metais užsukę į internetinę svetainę www.laimingasvaikas.jimdo.com rasite vertingos informacijos sau ir savo vaikams (mokiniams). Mes pasistengsime, kad ši svetainė nuolat tobulėtų ir dar ne vieną kartą Jus maloniai nustebintų. Laukiu Jūsų laiškų su pasiūlymais dėl svetainės turinio ir dizaino.

 

Pagarbiai,

administratorė Ana


Konkursas „Kuriu, taikau ir dalijuosi"

2013-06-18

Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) vykdomas projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (plačiau apie projektą čia) skelbia metodinės medžiagos parengimo konkursą „Kuriu, taikau ir dalijuosi“.

Konkurso tikslas – skatinti visus pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su pradinių klasių mokiniais, tikslingai naudoti informacinių-komunikacinių technologijų (toliau – IKT) įrankius / programas, kurti mokomąją ir metodinę medžiagą ir ja dalytis.
 
 
Eglė Vaivadienė
Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ 1.2.2. veiklos vadovė
Tel.:+37067052775 
el.p. egle.vaivadiene@upc.smm.ltKviečiame pedagogus registruotis į trumpalaikes stažuotes užsienyje

2013-06-18

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Airijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje.

Stažuotės užsienyje tikslas – supažindinti mokytojus su užsienio šalių pedagogų gerąja patirtimi ir jos pritaikymo galimybėmis Lietuvoje. Mokytojai dalyvaus 3 dienų edukacinėje programoje, kurioje susipažins su užsienio šalių pedagogų patirtimi, aktualiomis užsienyje ir Lietuvoje švietimo temomis (dvikalbiu ugdymu, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu ir kt.), lankysis mokyklose, nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose. Įgyta patirtis stažuočių dalyviams suteiks naujų idėjų, kaip tobulinti pamokų planavimą, mokinių pasiekimų vertinimą ir kitą pedagoginę veiklą.Gerbiamieji Vilniaus rajono logopedai ir specialieji pedagogai,

 

Dėkoju visiems, kas atvyko birželio 4 d. į Vilniaus rajono savivaldybę į mūsų visų paskutinį 2012-2013 m.m. bendrą susitikimą.

 

Buvo smagu susitikti, pasidžiaugti mūsų visų gerais ir prasmingais nuveiktais darbais.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis


Download
Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 2012-2013 m.m. veiklos ataskaita
Dėkoju visiems kas atvyko birželio 4 d. į mūsų visų paskutinį 2012-2013 m.m. bendrą susitikimą.
ataskaita2012-2013.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.1 MB

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO Nr. V-1228 „DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 8 d. Nr. V-383

Vilnius

 

P a k e i č i u Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4395):

1. išdėstau 7 punktą taip:

„7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.“;

2. išbraukiu 9 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

3. išbraukiu 10 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

4. išbraukiu 11 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „gali būti“;

5. išdėstau 12 punktą taip:

„12. Skaičiuojant mokinius, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem mokiniams. Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo), logopedo etatas gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui, nei nustatyta šio Aprašo 9, 10 ir 11 punktuose, neviršijant įstaigai skirtų asignavimų.“

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                Dainius Pavalkis


Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų dėmesiui!

2013-05-31

Birželio 4 d. 14.00 val. Vilniaus r. Savivaldybės mažojoje salėje (210 kab.) vyks specialiųjų pedagogų ir logopedų seminaras. Susirinkimo tema: "Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 2012-2013 m.m. veiklos ataskaita. Leidyklos "Raidynėlis" metodinės priemonės "Abėcėlė" pristatymas. Kiti klausimai."

 

Maloniai kviečiu visus dalyvauti.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis


Leidykla "Raidynėlis"

2013-05-27

Žemiau rasite leidyklos 'Raidynėlis" mokymo priemonių sąrašą. Priemones galite užsakyti iš anksto suderinus su mokyklos administracija ir bibliotekos vadovu bei išsiunčiant šį užsakymą leidyklos vadovei Angelei el. paštu: angele.tomkute@gmail.com.

Download
Pratarme paruosta 1.pdf
Adobe Acrobat Document 538.5 KB
Download
Raidynelis priemoniu sarasas-pasiulymas
Microsoft Excel Table 6.5 MB

Pradedami skelbti standartizuoti testai 4 ir 8 klasių mokiniams: 4 klasei – skaitymas, rašymas, matematika, 8 klasei – skaitymas, rašymas, matematika, istorija. Šiuos testus gali naudoti ir rusų bei lenkų mokomąja kalba mokyklos. Gegužės 6 d. paskelbtas 4 klasės matematikos testas. Standartizuoti testai, jų skelbimo internete grafikas bei kita informacija skelbiami adresu: http://www.nec.lt/342/ .

2013-05-09


2013-05-06
Šių metų balandžio 24 d. Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje vyko neeilinis susitikimas. Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis sukvietė visus pagalbos mokiniui specialistus į metodinę - praktinę konferenciją „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasidalinti savo pačių metodinėmis priemonėmis, supažindinti su naujais, dar nežinomais metodais ir technikomis savo kolegas bei svečius.
Mes didžiuojamės tuo, kad tiek garbingų svečių atvyko į mūsų konferenciją. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja - Sofija Ryžova, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Motuzienė, Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič, Vilniaus r. savivaldybės administracijos užsienio ryšių ir informacijos skyriaus, investicijų skyriaus vyr. specialistė l. e. vedėjo pareigas Dorota Levko, Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Lilija Dikovič.
Konferencija prasidėjo svečių sveikinimo žodžiais. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Motuzienė pasidžiaugė jaunų Vilniaus rajono specialistų būriu, kurie nuolat ieško naujų, įdomesnių būdų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Vilniaus r. PPT direktorius pasidalino informacija apie tai, kad šiuo metu Vilniaus rajone dirba tikrai nemažai specialiųjų pedagogų ir logopedų. Džiugu, kad vaikams ir jų tėveliams yra teikiama profesionali pagalba. Specialistai tobulina savo žinias, kelia kvalifikaciją, domisi naujovėmis ir aktualijomis.
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Ana Pavilovič - Jančis supažindino visus su metodinio būrelio veikla, planuojamais darbais ir veiklomis. Nors būreliui tik vieneri metai, tačiau jis veikia visu pajėgumu. Per vienerius gyvavimo metus Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniam būreliui pavyko suorganizuoti keletą susitikimų su pagalbos mokiniui specialistais, atlikti tyrimą apie specialiųjų pedagogų ir logopedų poreikius bei sukurti internetinę svetainę www.laimingasvaikas.jimdo.com, kuri yra populiari ne tik tarp Vilniaus rajono pagalbos mokiniui specialistų, bet ją noriai lanko ir kitų Lietuvos rajonų, kitų šalių (Lenkijos, Rusijos, Airijos, Kanados, Švaicarijos ir kt.) lankytojai. Gausus konferencija susidomėjusių specialistų, partnerių ir rėmėjų būrys yra taip pat šio būrelio veiklos rezultatas.
Konferencijos metu savo patirtimi ir metodinėmis priemonėmis pasidalinti norą išreiškė daugiau negu 10 pagalbos mokiniui specialistų. Džiugu, kad nepaisant įvairių sunkumų pagalbos mokiniui specialistai nuolat ieško, gilinasi į pagalbos mokiniui sritį ir negaili savo brangaus laiko tobulėjimui.
Po išsamių ir informatyvių pasisakymų dalyviai diskutavo, dalinosi savo įspūdžiais, apžiūrinėjo kolegių paruoštas metodines priemones. Visi džiaugėsi puikiai suorganizuota konferencija ir produktyviai praleistu laiku.
Daugiau apie konferenciją rasite: www.laimingasvaikas.jimdo.com
 
Rima Rybakova
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos
logopedė/ socialinė pedagogė,
Ana Pavilovič-Jančis
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos
specialioji pedagogė metodininkė

Download
Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamų renginių 2013 m. gegužės mėn. planas
ppt.doc
Microsoft Word Document 98.5 KB

Kovo 08 d. 09:01  www.vilniaus-r.lt 

Š.m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Vilniuje buvo organizuotas Nacionalinis švietimo lyderystės forumas, skirtas garsios pedagogės Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Forumo tikslas – suburti diskusijai švietimo bendruomenę dėl aktualiausių švietimo klausimų.

Vilniaus rajono kūrybinės komandos grupė, siekdama skleisti LL2 projekto kuriamo unikalaus lyderystės modelio „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo (si) kokybės“ viziją „Laimingas vaikas“, nusprendė įsijungti į antrąją forumo dieną rengiamas diskusijas. Projekto koordinatorė Sofija Ryžova ir savivaldybės komanda (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ina Obolevičienė ir Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazijos specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis) suformulavo diskusijos temą „Kiekvienoje ugdymo įstaigoje veikianti Vaiko gerovės komisija turėtų veikti vaiko gerovės labui. Kaip mums sekasi?“ ir nusprendė forume paieškoti bendraminčių.

Vilniaus rajono savivaldybės komandai teko dirbti temos „Savarankiška mokykla“ veiklų grupėje. Į bendraminčių paiešką dėl vaiko gerovės pradedant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir baigiant gimnazija aktyviai įsitraukė švietimiečiai iš Vilniaus miesto, Ukmergės, Trakų, Jonavos bei kitų rajonų ugdymo įstaigų, Lietuvos Edukologijos universiteto, Pedagoginės psichologinės tarnybos. Darbo grupės moderatorė S. Ryžova diskusiją pradėjo nuo Vilniaus rajono kūrybinės komandos kuriamo lyderystės modelio idėjos ir vizijos „Laimingas vaikas“ pristatymo, pateikė pagal  knygą „Laiminga vaikystė“  suformuluotą moto „Jaudinamės dėl to, kuo vaikas taps rytoj, tačiau pamirštame, kad jis jau šiandien yra kažkuo“.

Viena iš diskusijoje svarstomų problemų buvo itin skaudi – ką daryti, kad ugdymo įstaigoje veikianti Vaiko gerovės komisija (VGK) netaptų baudžiamuoju padaliniu, o realiai padėtų vaikui įveikti mokymosi ir bendravimo sunkumus, svarstė, kas ir kaip galėtų prisidėti prie to, kad vaikas jaustųsi laimingesnis, saugesnis, noriai eitų į mokyklą, atpažintų ir patenkintų saviraiškos poreikius, puoselėtų vertybes, bendradarbiautų ir patirtų mokymosi sėkmę.

Diskusijoje buvo aptarta ir daugiau svarbių klausimų: Ar VGK geba įžvelgti galimas priežastis, kodėl vaikai elgiasi ne taip kaip norėtųsi? Ar tarp priskirtų VGK funkcijų nepasimetė vaikas? Kaip vaiko saugumas, pasitikėjimas savimi ir savivertė įtakoja mokymosi motyvaciją, patį mokymąsi ir pasiekimus? Bendru sutarimu buvo prieita prie išvados, kad labai svarbu daugiau bendrauti su pačiu vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), kuo anksčiau pastebėjus problemas tartis dėl pagalbos konkrečiam vaikui ugdymo įstaigos pedagoginėje bendruomenėje, pagalbą teikti nuosekliai ir kvalifikuotai. Svarbus ir prevencinis darbas, tačiau jis ne visada yra efektyvus. Dėl nepakankamai sutvarkytos teisinės bazės ugdymo įstaigos apkrautos nereikalingu popierizmu, trūksta savarankiškumo, nuoseklumo, perimamumo bei tęstinumo sprendžiant vaiko gerovės klausimus. Diskusijos nariai pasidalino ir turima gerąja patirtimi, kuri padės nesunkiai išspręsti kai kurias problemas. Diskusijos pabaigoje buvo suformuluotas probleminis klausimas: „Kaip ir ką mes galime padaryti, kad Vaiko gerovės komisija veiktų vaiko gerovės labui?“. Visi vieningai pritarė, kad pirmiausia kiekvienam iš mūsų reikia daugiau humaniškumo, įsigilinimo į kiekvieno vaiko problemą individualiai, o ne tik remiantis dokumentais ir reglamentais, daugiau komunikavimo: su vaiku, su jo tėvais ar globėjais, su kolegomis pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais, su išorės partneriais ieškant sprendimo padėti vaikui išlikti ugdymo sistemoje, o ne būti nuteistam ir pašalintam iš socialios visuomenės. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski iškėlė socialinės reklamos idėją – žiniasklaida ar telekomunikacijų bendrovės galėtų svariai prisidėti prie vaiko gerovės reklamuodamos vaiko lūpomis ištartas frazes: „Mama, tėti, ar jūs žinote, ką aš dabar veikiu?“, „Pasikalbėk su manimi“. Diskusija buvo apibendrinta fraze iš knygos „Laiminga vaikystė“: „Jeigu padėsime vaikui suprasti, kas su juo vyksta kiekvienu jo gyvenimo etapu, jeigu mūsų padedamas jis susipažins su pačiu savimi, su savo aplinka, jeigu sužinos, kaip teisingai megzti ryšius su aplinkiniais, jis augs laimingas, jausis stabiliai ir užtikrintai. Toks žmogus išeis į gyvenimą pasiruošęs ir įstengs realizuoti save“. Šiandien mokyklai dažnai tenka didžiulė atsakomybė paruošti vaiką atsakingam savarankiškam gyvenimui, nes didelėje dalyje šeimų dėl tėvų užimtumo, emigracijos, įvairių kitų socialinių problemų vaikui ir jo rūpesčiams skiriamas nepakankamas dėmesys.

Ina Obolevičienė
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
LL2 projekto Vilniaus rajono kūrybinės komandos narė

Padorumo užribyje: neįgalių vaikų integracija tapo mokyklų baubu

2013-04-30

 

Ar verta išleisti tūkstančius litų vien tam, kad keli neįgalūs vaikai galėtų lankyti mokyklą kartu su bendraamžiais? Didžioji dauguma mokyklų (ir už jų sprendimus atsakingų savivaldybių) atstovų netiesiogiai pateikia neigiamą atsakymą į šį klausimą. Juk brangu, o ir pinigus greičiausia būtų galima investuoti gerinant sveikų moksleivių mokymosi sąlygas.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova papasakojo apie padarytas klaidas ir jų kainą, kurią šiuo metu moka susiskaldžiusi visuomenė.

„Noriu pabrėžti, kad už neįgalių vaikų integraciją į švietimo sistemą atsakinga ministerija panaikino specialiojo ugdymo skyrių. Toks sprendimas iš tikrųjų yra labai blogas, nes nebeliko žmonių grupės, kuri užsiimdavo specialių poreikių vaikų ugdymu“, – pabrėžė D. Migaliova.

Anot jos, kita problema – Lietuvoje neskiriama lėšų prevencinėmis ir pagalbos šeimoms programoms: „Tik nuo geros valios priklauso, ar Lietuvoje bus finansuojami atitinkami projektai. O specialiųjų poreikių vaikų nenorima priimti nei į ikimokyklines įstaigas, nei į lopšelius-darželius. Tėvams lieka tik griebtis už galvų. Tada būna du pasirinkimai – arba vienam iš jų tenka mesti darbą, arba atiduoti vaiką į socialinės globos įstaigas.“

D. Migaliova pridūrė, kad yra ir daugiau liūdinančių dalykų: „Lietuvoje nėra tinkamai įgyvendinta mokymosi namuose sistema. Patiems mokytojams gal viskas ir neblogai. Mokykla gauna krepšelį, bet vaikui iš to naudos nėra. Neįgalus vaikas gali mokytis tik bendraudamas. Taip pat trūksta elementarių paslaugų, susijusių su neįgalių moksleivių atvežimu į mokyklą, asistentų samdymu.“

– Ko trūksta, kad pavyktų išspręsti esamas problemas – pinigų ar sugebėjimų tinkamai juos paskirstyti?

– Manau, kad dėl visko kaltas požiūris, kuris lemia, kaip yra skirstomi pinigai. Teisės aktuose deklaruojama, kaip reikia elgtis su neįgaliais vaikais, jų integracijos problematika. Bet gyvenimas diktuoja visai ką kita. Pavyzdžiui, pensijos ar kitos socialinės išmokos buvo pradėtos grąžinti, tačiau slaugos ir priežiūros lėšos iki šiol dar nėra atkurtos. Tai rodo valdžios požiūrį į šių įstaigų darbą.

– Minėjote, kad mokyklos atsisako priimti neįgalius vaikus. Kokie yra švietimo įstaigų argumentai?

– Mokyklos teigia, kad pedagogams trūksta žinių, jie nežino, kaip elgtis su neįgaliais vaikais. Iš tiesų krašto mokyklose aplinka nėra pritaikyta neįgaliems vaikučiams. Jeigu vaikas turi kompleksinių sutrikimų, jam reikia poilsio vietos, o tokių niekur nerasi.

Taupydami lėšas mokyklų vadovai neskiria neįgaliam vaikui asistento. Lietuvoje yra renovuota apie 300 mokyklų, bet tik pavienės įstaigos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Dažniausiai pakeičiami vamzdynai, išdažomos sienos, bet nei liftų, nei įvažiavimų į klases niekas netvarko.

Galiu paminėti Šakių atvejį, kur grupė tėvų parašė bendrą laišką, kai savivaldybė atsisakė jų vaikus nuvežti į specialų ugdymo centrą. Teko bendrauti su savivaldybės atstovais, klausti, kodėl taip elgiamasi. Buvo atsakyta, kad pinigų nėra, o reikalavimai dideli. Reikia pritaikyti autobusą, samdyti lydintį asmenį... Anot jų, tegul patys tėvai veža. Įstatymai yra tėvų ir vaikų pusėje, bet..

– Kam turėtų tekti didžiausia atsakomybė dėl tokios situacijos?

– Pagal įstatymą viską organizuoti turėtų savivaldybė. Bet savivalda nustato savo prioritetus. Vienoje jie gali būti aukšti, o kitoje visiškai žemi. Tendencijos rodo, kad tik reikalui esant prisimenami neįgalūs žmonės. Ypač jiems norima padėti, kai galima gauti ES paramą, bet vos tik baigiasi pinigai – vėl viskas užsimiršta.


Pirmoji Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų konferencija

"Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida"

2013-04-29

        Šių metų balandžio 24d. Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje vyko neeilinis susitikimas. Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis sukvietė visus specialistus į metodinę- praktinę konferenciją "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida". Specialistai turėjo galimybę pasidalinti savo pačių metodinėmis priemonėmis, supažindinti su naujais, dar nežinomais metodais ir technikomis savo kolegas bei svečius.

 Konferencijoje dalyvavo Vilniaus r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja - Sofija Ryžova, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Motuzienė, Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič, Vilniaus r. savivaldybės administracijos užsienio ryšių ir informacijos skyriaus, investicijų skyriaus vyr. specialistė l. e. vedėjo pareigas Dorota Levko, Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Lilija Dikovič. Mes didžiuojamės tuo, kad tiek garbingų svečių atvyko į mūsų konferenciją.

Konferencija prasidėjo svečių sveikinimo žodžiais. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Motuzienė pasidžiaugė jaunų Vilniaus rajono specialistų būriu, kurie nuolat ieško naujų, įdomesnių būdų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Vilniaus r. PPT direktorius pasidalino informacija apie tai, kad šiuo metu Vilniaus rajone dirba tikrai nemažai specialiųjų pedagogų ir logopedų. Džiugu, kad vaikams ir jų tėveliams yra teikiama profesionali pagalba. Specialistai tobulina savo žinias, kelia kvalifikaciją, domisi naujovėmis ir aktualijomis.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Ana Pavilovič - Jančis supažindino visus su metodinio būrelio veikla, planuojamais darbais ir veiklomis. Nors būreliui tik vieneri metai, tačiau jis veikia visu pajėgumu. To įrodymas - gausus susidomėjusių specialistų - pranešėjų būrys.

Savo patirtimi ir metodinėmis priemonėmis pasidalinti norą išreiškė šie specialistai:

 

Ana Pavilovič- Jančis, Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos specialioji pedagogė;

Lina Janušaitė, Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos logopedė;

Julija Skripskienė, Valčiūnų vidurinės mokyklos ir Valčiūnų lopšelio-darželio logopedė;

Beata Juchnevičiūtė, Vilniaus r. PPT ir Rukainių vidurinės mokyklos logopedė;

Irina Celencevičienė, Vilniaus r. PPT ir Valčiūnų vidurinės mokyklos specialioji pedagogė;

Rima Rybakova, Paberžės "Verdenės" vidurinės mokyklos logopedė/socialinė pedagogė;

Tatjana Lozovaja, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos specialioji pedagogė;

Ramunė Civinskienė, Riešės gimnazijos specialioji pedagogė;

Danuta Stefanovič, Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos specialioji pedagogė;

Irena Prokopovič, Vilniaus r. PPT ir Maišiagalos kunigo Juzefo Obremskio vidurinė mokykla;

Julita Aleksandrovič, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos logopedė;

Danuta Banevič, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos logopedė.


    Po išsamių ir informatyvių pasisakymų dalyviai diskutavo, dalinosi savo įspūdžiais, apžiūrinėjo kolegių paruoštas metodines priemones. Visi džiaugėsi puikiai suorganizuota konferencija ir produktyviai praleistu laiku.

 

Parengė

Rima Rybakova

Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" vidurinės mokyklos

logopedė/ socialinė pedagogė

 

Dėkojame Rimai už gražiai perteiktus konferencijos įspūdžius. 

 

Žemiau kviečiame pasidžiaugti akimirkomis iš konferencijos. Nuotraukų autorė - Rima Rybakova.Kviečiu pasidžiaugti konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" akimirkomis skiltyje "Konferencija".

 

2013-04-25


Įspūdžiai iš įvykusios konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida"

2013-04-24

Dėkoju visiems dalyvavusiems konferencijoje "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida".

 

Grįžau po konferencijos kupina idėjų, minčių. Jūs įkvėpėte mane kūrybai, naujų metodų ir būdų ieškojimui darbui su vaikais.

 Jūs – nuostabūs!

 

Ačiū mūsų konferencijos Gerb. Svečiams: p. Laimutei Motuzienei, SPPC specialiosios pedagogikos skyriaus vedėjos pavaduotojai, p. Sofijai Ryžovai, Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojai, p. Romanui Juchnevič, Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui, p. Dorotai Levko, Vilniaus r. savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus, investicijų skyriaus vyr. specialistei, l.e. vedėjo pareigas, p. Lilijai Dikovič, Vilniaus r. PPT soc. pedagogei už nuoširdumą, geranoriškumą, pagalbą ir puikius pasiūlymus.

 

Ačiū partneriams: p. Angelei Rinkevičienei, leidyklos "Raidynėlis" direktorei ir p. Nijolei Petrošienei, leidyklos "Andrena" direktorei už nuostabias priemones bei pedagoginę psichologinę literatūrą, kuria dalyviai turėjo proga įsigyti konferencijos metu. Siūlau pasinaudoti galimybę užsakyti šias priemones ir literatūrą švietimo įstaigose mokinio krepšelio lėšomis.

Kontaktai:
Angelė Rinkevičienė
Direktorė
UAB "Raidynėlis"
el. p. raidynelis@gmail.com
mob. +370 650 41077
http://www.facebook.com/leidykleleraidynelis
www.raidynelis.lt

 

Nijolė Petrošienė

Direktorė

UAB "Andrena"

el. p. leidykla.andrena@gmail.com

mob. +370 699 10019


Dėkoju taip pat p. Jadvygai Ingelevič, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorei už nuostabius atvirukus, kuriuos paruošė dienos užimtumo lankytojai.

Kviečiame pasinaudoti dienos užimtumo centro direktorės pasiūlymu dėl galimybės įsigyti centre už simbolinę kainą rankdarbius gaminamus įvairiems renginiams.

 

http://www.junior.puslapiai.lt/

 

Dėkoju visiems už puikią nuotaiką, prasmingą ir kūrybingą darbą.

 

Dėkoju Specialiųjų pedagogų ir logopedų būrelio narėms: Gražinai, Česlavai, Irenai, Vaivai, Tatjanai, Julijai už tai, kad esate!!! Buvote ne tik moderatorės, pagalbininkės, bet ir puikios organizatorės. Apie tai byloja atsiliepimų anketos.

 

P.s. Jau greitai skiltyje "Konferencija" atsiras pranešimai, konferencijos akimirkos ir rezoliucija, kurią patariu giliau panagrinėti.

 

Iki pasimatymo.

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

Comments: 1
 • #1

  Leopoldo (Wednesday, 07 November 2018 09:36)

  Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.


Apsilankykite draugiško interneto svetainėje!

2013-04-09

 

Draugiško interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt kiekvienas – ir didelis, ir mažas – ras naudingų ir įdomių dalykų. Skiltys „Vaikams ir jaunimui“ ir „Tėvams“  yra orientuotos į tikslinę grupę, bet aktualių dalykų gali rasti visi, pavyzdžiui, „Tėvų“ skiltyje esančiais patarimais, kaip apsaugoti vaikus nuo internete tykančių pavojų, drąsiai gali pasinaudoti ir patys vaikai – patariama aiškiai, paprastai, pateikiama keletas pamokančių pavyzdžių. Lietuvos vaikų „Garbingo elgesio internete“ kodeksas, kuris šiais metais buvo patvirtintas Lietuvoje per Saugesnio interneto dieną, pravers ir tėveliams, norintiems, kad jų atžalos išsiugdytų svarbiausius gero elgesio internete bruožus.

 

„Naujienų“ skiltyje, esančioje pagrindinėje meniu juostoje, visuomet rasite naujausią projekto Saugesnis internetas partnerių informaciją, taip pat įvairių šaltinių informaciją, kuri yra aktuali visiems besidomintiems saugumu internete. Norite dalyvauti įvairiuose konkursuose ir laimėti vertingų prizų? Tuomet taip pat sekite draugiško interneto svetainės naujienas ar aplankykite naująją skiltį „Konkursai“, kurioje rasite informacijos ir apie paskelbtus naujus konkursus, ir galėsite peržvelgti įvykusių konkursų laimėtojų darbus.

Dar viena nauja dalis – „Vaizdo medžiaga“, naudinga ir tėvams, ir vaikams, kuriems rūpi saugumas internete. Tereikia tik prisėsti ir pasižiūrėti! Na o skiltyje „Saugesnio interneto diena“ galėsite rasti visą aktualią informaciją apie praėjusias Saugesnio interneto dienas, organizuotą veiklą, pasinaudoti teikiama ugdymo medžiaga.

Saugesnio interneto komanda visuomet laukia pasiūlymų ir patarimų! Jei norite kažkuo pasidalyti ar tiesiog paklausti, rašykite projekto Saugesnis internetas informavimo centrui adresu info@draugiskasinternetas.lt. Taip pat būsime dėkingi, jei turėdami galimybę, viešinsite mūsų logotipą ir skleisite žinią apie Saugesnio interneto projektą

Draugiško interneto svetainėje jūs taip pat galite pranešti ir apie aptiktą netinkamą turinį internete tiesiog spausdami čia.

Visokeriopos paramos vaikas ar paauglys, patiriantis patyčias, susiduriantis su sunkumais mokykloje ar pan., taip pat gali sulaukti apsilankęs čia.

Priminkime vaikams apie galimybę išsakyti savo bėdas!


Kviečiame mokytis nuotoliniuose kursuose „Saugesnis internetas pedagogams“

2013-04-02

Visus pedagogus kviečiame mokytis nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Saugesnis internetas pedagogams“, kuriuose apžvelgiamos pagrindinės saugaus naudojimosi kompiuteriu ir internetu temos, vaikams iškylančios interneto grėsmės, paaiškinama, kaip jų išvengti. 

Kursų apimtis yra 12 val. Kiekvienos klausytojų grupės mokymosi trukmė – apie 20 dienų.

Mokymai vyks iki 2014 m. pradžios.

Registruotis į kursus prašome adresu: http://www.langasiateiti.lt/renginiai  

Šie kursai rengiami vykdant projektą „Saugesnis internetas“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete, skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis, suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį, teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su kibernetinėmis patyčiomis, žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis informacinėmis technologijomis.  

Kursus parengė ir administruoja asociacija „Langas į ateitį“.

Kursai visiems pedagogams yra nemokami.

Baigusieji kursą gaus pažymėjimą, kurį išsispausdins patys. 

Asociacija „Langas į ateitį“

8-5 2397813


Lektorė Briget M. Middlemas pristatė Didžiosios Britanijos inkliuzinio ugdymo patirtį

2013-03-29

Kovo 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko susitikimas su inkliuzinio ugdymo specialiste Bridget M. Middlemas. Susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir kitų švietimo įstaigų darbuotojai bei atstovai.

Susitikime lektorė Bridget M. Middlemas pristatė vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo sistemą Jungtinėje Karalystėje. Pasak lektorės, šiuo metu Didžiojoje Britanijoje yra ir bendrojo ugdymo, ir specialiųjų mokyklų. Vis dėlto specialiųjų mokyklų per pastarąjį dvidešimtmetį sumažėjo apie 40 proc. Dabar specialiąsias mokyklas lanko daugiausia tie vaikai, kurie turi labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (itin rimtų fizinių ar intelekto sutrikimų). Kiti ne tokių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai lanko bendrojo ugdymo mokyklas.

Lektorės Bridget M. Middlemas teigimu, Didžiosios Britanijos bendrojo ugdymo mokyklose vyrauja inkliuzinio ugdymo nuostata – mokykla atsižvelgia į visų besimokančiųjų poreikius, skirtumai yra vertinami kaip privalumai, o ne kaip problemos. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų inkliuzinis ugdymas Didžiojoje Britanijoje vyksta keliais būdais. Pirmuoju atveju vaikai lanko vietos bendrojo ugdymo mokyklas arti namų kartu su savo seserimis, broliais. Antruoju atveju vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, lanko specialiąsias mokyklas, tačiau tam tikros pamokos (pvz., muzikos ar sporto) vyksta bendrojo ugdymo mokyklose. Tokie mokymosi būdai neatskiria specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, jie tampa mažiau pažeidžiami.

Kiekviena Didžiosios Britanijos bendrojo ugdymo mokykla turi specialiųjų ugdymosi poreikių srities koordinatorius arba specialiųjų ugdymosi poreikių skyrių.

Susitikime lektorė pristatė Roeahamptono universitetą, kuriame rengiami specialių ugdymosi poreikių specialistai. Jame Bridget M. Middlemas dėsto magistrantūros programą „Specialusis ir inkliuzinis švietimas“. Universitetas garsėja kaip labiausiai inkliuziniam ugdymui nusipelnęs universitetas. Jis rengia specialiųjų poreikių koordinatorius, vadybininkus ir siūlo specializuotus modulius (pvz., autizmas ar pan.). Roehamptono universitetas vykdo mainų programas, bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, tarp kitų ir su Lietuvos edukologijos universitetu.

Lektorė Bridget M. Middlemas atvyko į kovo 25–27 d. vykusias mokytojų metodines dienas. Kovo 27 d. ji skaitė paskaitas metodinėje dienoje „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. Metodines dienas mokytojams organizavo Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Susitikimo su lektore Bridget M. Middlemas įrašą galite peržiūrėti čia.

Viktorija Kneižytė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
viešinimo specialistė

 

Asmeniškai patariu peržiūrėti ir susipažinti su Didžiosios Britanijos patirtimi specialiojo ugdymo srityje. Man teko dalyvauti šitame susitikime ir esu labai dėkinga LR ŠMM ir UPC darbuotojams už pakvietimą.

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis


Patvirtinta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa

2013-03-01

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530) patvirtino Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą. Vadovaudamasis šio aprašo 11 punktu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2013, Nr.9-394) įgaliojo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą patvirtinti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programą. 2013 m. vasario 19 d.Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr.(1.3) V-37 patvirtinta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa.


Jūsų dėmesiui...

2013-02-22

Kviečiame susipažinti su informacija apie Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programos įgyvendinimą, patvirtintą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centro direktoriaus 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr.(1.3) V-37,  pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2013, Nr.9-394) suteiktą įgaliojimą ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530)  patvirtintą Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą.

 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programos stebėseną vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, o Švietimo ir mokslo ministerija numato skirti lėšų 2013 m. IV ketvirtį organizuoti mokymus šiai programai įgyvendinti.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa kita reikalinga medžiaga bus patalpinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje adresu -http://www.sppc.lt/

 

 

Pagarbiai,

 

Algimantas Šimaitis,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas

A.Volano g. 2/7, LT–01516, Vilnius, tel. (8-5) 2191184, faksas (8-5) 2612077, mob.tel. 868254220
El.paštas: Algimantas.Simaitis@smm.lt
; http://www.smm.lt


Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykloje jau daugiau nei 5000 aprašų

2013-02-12

Švietimo portalo „eMokykla“ Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykloje jau galite rasti aprašytas daugiau nei 5000 priemonių.

Ši centralizuota skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykla yra tarsi vartai, kur naudotojai gali ieškoti mokymo priemonių vienoje vietoje nepriklausomai nuo serverio, kuriuose jie saugomi, o mokymo priemonių kūrėjai gali teikti aprašus, kad šios taptų pasiekiamos ir matomos.

Šiuo metu SMP aprašų saugykloje daugiausiai aprašyta integruoto gamtos mokslų kurso priemonių (1189), matematikos priemonių (740) ir fizikos priemonių (725) daugybę kitų bendrojo lavinimo mokomųjų dalykų skaitmeninių mokymo priemonių aprašų.

Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugyklą ir daugiau informacijos apie ją rasite čia.


Vilniaus rajono logopedų teorinis praktinis seminaras ,,Garsų tarimas“

 

2013 m. sausio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje įvyko seminaras logopedams ,,Garsų tarimas“. Specialistai buvo supažindinti su garsų ,,R, L ir S-Š“ garsų grupių formavimo teorine dalimi pagal įvairias mokslininkų (R. Ivoškuvienę, R. J. Leviną, A. I. Bogomolovą, M. J. Chvatsevą ir kitus) metodikas. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio logopedės metodininkės Česlava Urbanovič ir Vaiva Ašmonaitienė pristatė ,,Garso R“ formavimo ir ,,Sigmatizmų“ šalinimo būdus. Rukainių vidurinės mokyklos logopedė Beata Juknevičiūtė supažindino kolegas su ,,Garso L“ mokymu. Taip pat pristatė savo parengtą metodinę priemonę garso L įtvirtinimui. Buvo aptariami ir parodomi garsų formavimo ir mokymo būdai. Kiekviena logopedė turėjo galimybę pabandyti atlikti atitinkamus (reikalingus tam garsui) pratimus savarankiškai, taip pat stebint kitas koleges ir pasidalinti savo patirtimi.

Nuotraukų daugiau rasite skiltyje "logopedams".

 

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio

logopedės metodininkės Česlava Urbanovič ir Vaiva Ašmonaitienė

 

2013-02-04

 Dalyvavusių seminare prašau pasidalinti įspūdžiais, paliekant komentarą žemiau.

 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Ana Pavilovič-Jančis (Friday, 08 February 2013 00:07)

  Ačiū seminaro lektorėms, kurios panorėjo pasidalinti savo patirtimi. Tikriausiai kiekvienas pastebėjo, kad tokie susitikimai neša su savimi didžiulę naudą. Negalėjau su visais dalyvauti seminare, bet žinau, kad bendraminčių susitikimai yra visapusiškai naudingi.
  Sėkmės taikant naujoves ugdymo (si) procese.
  Kviečiu visus drąsiau reikšti savo mintis, idėjas.


Konkursas "Metų auklėtojas 2012"

 

Rašau apie šį konkursą, nes tą padaryti paskatino Nijolė Motiejūnienė, Avižienių vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė. Kartu su Nijole dalyvaujame projekto "Lyderių laikas 2" veikloje ir esame šio projekto Vilniaus r. savivaldybėje kūrybinės komandos narėmis. Savo mokykloje esu projekto "Lyderių laikas 2" kūrybinės komandos koordinatorė. Pažadėjau jai, kad parašysiu apie savo dalyvavimą šiame konkurse. 

Konkursas "Metų mokytojas 2012" yra projekto "Mokykla be patyčių" tęsinys, kuri jau antrus metus organizavo Mažojo princo fondas (finansuojamas Lenkijos Respublikos ambasados ir Lenkijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos dėka). Šio konkurso tikslas yra mokinių energijos nukreipimas teigiama linkme, pozityvios veiklos skatinimas ir mokinių užimtumo problemų sprendimas.

2012 m. lapkričio 30 d. nusprendžiau prisidėti prie šio kilnaus tikslo. Parašiau esė "Mano moto pedagoginiame darbe", nes tai buvo konkurso sąlyga ir išsiunčiau jį į Mažojo princo fondą. Patekau į konkurso finalą. Finale varžiausi su Ilona Herman, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos lenkų kalbos mokytoja.

Iki gruodžio 14 d. visi norintys galėjo atiduoti savo balsą už mane, o ypač Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos bendruomenė. Visiems esu be galo dėkinga už palaikymą ir skirtą balsą man.

Gruodžio 17 d. jau paaiškėjo, kad tik su 34 balsu skirtumu tapau konkurso finalininke, užėmiau antrą vietą. Tą pačia dieną dalyvavau prizų įteikime. Gavau diplomą ir 2 bilietus į GORAN BREGOVIC ir Wedding & Funeral Band koncertą, kuris įvyko gruodžio 30 d. Neapsakomi įspūdžiai po koncerto ilgam pasiliks atmintyje, bet vis dėl to svarbiausia yra tai, kad galėjau prisidėti prie savo mokyklos mokinių tinkamo užimtumo ir jų energijos nukreipimo teigiama linkme.

 

Žemiau paspaudę ant nuorodų, rasite mano esė, parašyta lenkų kalba.

http://www.polskaszkola.lt/strona/index.php/w-wilnie/nowosci/127-anna-pawlowicz-janczys-moje-credo-w-pracy-pedagogicznej

 

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/konkurs-quotmoje-credo-w-pracy-pedagogicznejquot-wybor-wychowawcy-roku-2012

 

Skatinu visus dalyvauti ir rašyti apie savo laimėjimus savo švietimo įstaigoje ir už jos ribų.

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos

specialioji pedagogė metodininkė,

biologijos vyresnioji mokytoja

2013-01-20

 


SPPC informuoja...

 

2013-01-16

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtinti (įsakymas) sąrašai mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašai [nr.1]  [nr.2]  [nr.3] ).

 

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 

Sveikinu Vilniaus r. švietimo įstaigas, kurioms yra skirtos mokymo priemonės.

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis


„Misija: pinigai“ – naujas edukacinis žaidimas internete 10–15 metų mokiniams

 

2013-01-11

Pasirodė naujas „Danske bank“ edukacinis žaidimas „Misija: pinigai“, kuris padės mokytojui lavinti mokinių finansinio raštingumo įgūdžius priklausomai nuo jų amžiaus. Žaidimo tikslas – kelti mokinių finansinio raštingumo lygį, kad ateityje jie gebėtų savarankiškai ir atsakingai tvarkyti asmeninius finansus. Pagrįsti sprendimai ir būsimų rezultatų įvertinimas vartojimo ir finansų srityse yra labai svarbūs kiekvienam žmogui.

„Misija: pinigai“ atitinka matematikos ugdymo programą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Išbandę žaidimą, jį teigiamai įvertino švietimo ir pedagogikos ekspertai.

Žaidimas „Misija: pinigai“ padeda teorines žinias išbandyti praktiškai. Tai 8 realios, gyvenimiškos situacijos, kurios padeda išmokti valdyti finansus, sudaryti biudžetą ir taupyti. Kiekvienoje situacijoje herojus siekia įgyvendinti savo svajonę – toks siužetas mokinius įtraukia atlikti užduotis, reikalaujančias matematinių bei finansinių gebėjimų.

„Mokytojo puslapyje“ galima rasti informacijos, kaip organizuoti mokinių darbą, stebėti rezultatus ir patikrinti žinias.

Išsamesnė informacija ir registracija adresu http://www.misijapinigai.lt/

UPC IT skyriusPradinukams – žaisminga, skaitmeninė, nemokama lietuvių kalbos mokymo priemonė

2013-01-09

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva Lietuvių kalbos instituto jaunieji mokslininkai parengė skaitmeninę dviejų dalių lietuvių kalbos mokymo priemonę 1-2 ir 3-4 klasių mokiniams „Kalba mane augina“. Nors knyga orientuota į mokinių iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji. Nauja, pirmą kartą elektroninei erdvei parengta sisteminė, visiems laisvai prieinama, nemokama mokymo priemonė iš kitų kalbai mokytis skirtų mokymo priemonių išsiskiria žaisminga, patrauklia forma pateiktomis užduotimis, mokiniui aktualiu mokymosi turininiu, galimybėmis pasirinkti mokinio kalbinius gebėjimus ir patirtį atitinkančias užduotis, mokymosi veiklas.

Leidinyje esančios užduotys apima visas lietuvių kalbos sritis: kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą. Taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo, klausymo, sakytino teksto supratimo gebėjimams ugdyti pateiktos įgarsintos užduotys MP3 formatu.

Jame nagrinėjamos pradinių klasių mokiniui artimos temos, pateikiamos praktinės situacijos iš gyvenimiškos aplinkos, pavyzdžiui, mokomasi pasakoti apie save, savo šeimą, gyvenamąją aplinką, taisyklingai vartoti kasdienėje veikloje būtinus žodžius.

Atlikdami užduotis, mokiniai susipažins su Lietuvos valstybės simboliais, šventėmis, papročiais, gamta. Vaikai mokysis suprasti trumpus pasakojimus, pokalbius, pranešimus gerai žinomomis temomis ir reaguoti į kalbą, susikalbėti paprasčiausiose buitinėse, kasdienės veiklos situacijose. Taip pat suprantamai tarti lietuvių kalbos garsus, atpažinti iš klausos žodžius, kalbėti bendrine kalba, įgyti skaitymo technikos (skirti žodžių ir sakinių ribas, sieti garsus ir raides, tinkamai intonuoti sakinius) ir kt.

Mokymo priemonėje pateiktos užduotys skirtos mokinių lietuvių kalbos gebėjimų ugdymui tiek klasėje, užduotis atliekant individualiai, poroje, ar nedidelėje grupėje, tiek namuose. Todėl daugumą užduočių, vadovaudamiesi sutartiniais ženklais, mokiniai galės atlikti savarankiškai.

Tikimasi, kad elektroninė knyga „Kalba mane augina“ padės ne tik mokytojui rasti sėkmingų sprendimų ir būdų, skatinančių pasiekti kuo geresnių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų, bet taip pat bus puiki mokymo priemonė tautinių mažumų mokyklų mokiniams ir užsienio lietuvių vaikams.

Elektroninį leidinį galima nemokamai atsisiųsti iš Švietimo aprūpinimo centro internetinio puslapio:
http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253

bernardinai.lt: Mokyti vaiko namuose be rimtų priežasčių – negalima

2013-01-04

Prieš šešerius metus, Švietimo ir mokslo ministerijos leidimu, Lietuvoje buvo patvirtinti savarankiško mokymosi namuose nuostatai. Tačiau pernai jie pakeisti, ir dabar tėvai savarankiškai mokyti savo atžalų be rimtos priežasties nebegali.

Specialistų teigimu, norint įteisinti lygiavertę alternatyvą valstybinei švietimo sistemai, pirmiausiai reikia tokio ugdymo sistemą sutvarkyti, praneša LRT televizijos naujienų laida „Panorama“.

Nedaugelis tėvų pasiryžta mokyti savo atžalas namuose. Tačiau tai gana populiaru angliškai kalbančiose šalyse, kur savarankiškas mokymasis laikomas alternatyva valstybinei švietimo sistemai.

Jurga Juodkazytė savo mergaitę namuose suspėjo mokyti vienerius metus. Pagal savarankiško mokymo aprašą, savo atžalą ji turėjo užregistruoti vienoje iš mokyklų. Taip pat mokykla įsipareigodavo periodiškai tikrinti savarankiškai besimokančio vaiko žinias.

„Vienerius metus aš ją mokiau namie. Tuomet ji mokėsi antroje klasėje, tad nebuvo labai sunku, kadangi pradinėse klasėse programa dar nėra labai sudėtinga“, – sakė moteris.

„Yra ir radikalesnė mokymo namuose kryptis, vadinamasis „unschooling“. Tai visiškas nemokymas namie, kai tėvai vaikams leidžia pasirinkti, ką jie nori tuo momentu veikti, kuo domėtis, leidžia savarankiškai rinktis ugdymo kryptis. Lietuvoje tai sunkiai įsivaizduojamas dalykas, bet pasaulyje, ypač Amerikoje, tai vyksta “, – teigė namų mokymo šalininkė Erika Juozaitienė.

Nuo šių metų birželio mėnesio Lietuvoje tėvai savarankiškai mokyti savo atžalų be rimtos priežasties nebegali. Namų mokymo šalininkai spėja, kad nauja tvarka įsigaliojo dėl tų šeimų, kurios nesąžiningai pasinaudojo savarankiško vaikų mokymo teise.

„Aš kaip supratau, bet čia bus mano interpretacija, priežastys nebuvo susijusios su mokymo namuose pasekmėmis. Tai buvo daugiau susiję su mokyklomis, kurios į užsienį išvažiavusius vaikus prirašė kaip besimokančius namuose ir tokiu būdu gavo mokinio krepšelį“, – teigė J. Juodkazytė.

Savarankiškas namų mokymas vis dar galimas tiems vaikams, kurie turi rimtų sveikatos problemų. Tai reikia įrodyti mokykloms pateikiant gydytojo ar pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijas. Kitais atvejais jei vaikai nelanko mokyklos, tėvai gali būti baudžiami.

„Galima diskutuoti apie vaiko mokymą namie, kalbant apie žemesnes klases. Bet turėtume turėti labai aiškius kriterijus, kokiais atvejais ir kas turi teisę mokyti ir prisiimti atsakomybę už vaiko rezultatus. Be abejo, šeima pasakys – mama ir tėtis, bet valstybė taip pat turi tam tikrus įsipareigojimus tam jaunam piliečiui“, – teigia buvęs švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai sako, kad savarankiškas mokymas Lietuvoje būtų galimas, jeigu būtų sutvarkyta tokio ugdymo sistema. Labiausiai nerimaujama dėl to, ar tėvams užtektų kvalifikacijos ir žinių mokyti savo atžalas namuose. Taip pat neaišku, kas būtų su socialinių problemų turinčiomis šeimomis, kurios norėtų vaikus mokyti savarankiškai.

„Aš suprantu, kad kai kurie pasakys, kad ir mokyklos netobulos, ir ne visi mokytojai geri, bet bet kuriuo atveju, mokykla yra institucija, kuri turi tam tikras atsakomybes. Reikėtų situaciją paanalizuoti detaliau. Visiškai atmesti mokymo namuose, atimti šeimos teisės nereikėtų, bet reikėtų aptarti, kokie tie garantai. Ir kol nesusitarta dėl tų garantų, leisti mokyti namie būtų truputį neatsakinga“, – kalbėjo V. Bacys.

Iš 350 tūkstančių visų Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų tik nedidelę dalį tėvai norėtų mokyti namuose. Tačiau neužtenka norėti, reikia ir galėti, nes vienam iš tėvų greičiausiai neliktų laiko dirbti.

Savarankiško mokymosi skeptikai sako, kad vaikai turi mokytis mokykloje, nes taip jie išmoksta gyventi visuomenėje. Namų mokymo šalininkai atremia, kad mokykloje vaikai įgyja nemažai kompleksų, todėl savarankiškas mokymasis padeda labiau pasitikėti savimi.


Balsavimo rezultatai dėl internetinės svetainės pavadinimo.

2013-01-04

Balsai lėmė, kad susitikome laimingasvaikas.jimdo.com internetinėje svetainėje. Ačiū visiems už idėjos palaikymą.

Siūlyti internetinės svetainės pavadinimai.

Iš viso balsavo 11 žmonių.

www.vilniausrspecialistai.jimdo.com

++

www.vrlogspecped.jimdo.com

 

www.vilniausr.specialistai.jimdo.com

++

www.nuoaikiz.jimdo.com

 

www.rajonospec.jimdo.com

 

www.laimingas_vaikas.jimdo.com

++++

www.svietimo_pagalba.jimdo.com

+

www.pedagogai.jimdo.com

+

www.pagalba_vaikui.jimdo.com

+